44 600 restauranger i hela världen
En personlig kontakt i din egen region
Investeringar av varierande storlekar
Personlig Kontakt
Mer Information

SEKRETESSFÖRKLARING

SENAST GRANSKAD:  13 mars 2017

 

SUBWAY®-KONCERNENS
SEKRETESSFÖRKLARING

http://www.subway-franchise.se Sverige                                          

                                                            

 

1. MFATTNING

1.1. Skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna

1.2. ”Safe Harbor”-systemet mellan Schweiz och Förenta staterna

2. DEFINITIONER

3. PÅPEKANDE – VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VAR LAGRAR VI DEM?

3.1. Möjliga anställda

3.2. Konsumenter

3.3. Franchisetagare, möjliga franchisetagare och utvecklingsbevakare (Development Agents)

3.4.  Alla internetanvändare: kakor, pixeltaggar, IP-adresser, sammanställd information

4. PÅPEKANDE – VAD GÖR VI MED DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

5. VALMÖJLIGHET

5.1. Så här uppfyller vi kraven från Digital Advertising Alliance och ”Spåra inte”

5.2. Insamlande från mobiler

5.3. Medgivande för mobil och elektronisk kommunikation

5.4. Här sparar vi dina personuppgifter

6. TILLGÅNG

7. DATAINTEGRITET – ÄNDAMÅLSBEGRÄNSNING AV INFORMATION

8. VIDAREÖVERFÖRING

9. SÄKERHET

10. RÄTTSMEDEL, GENOMFÖRANDE OCH ANSVAR

11. ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH MER INFORMATION

11.1. Information om barn

11.2. Länkar till tredje parts webbplats

11.3. Ändringar i sekretessförklaringen

11.4. Andra relevanta principer 

 

1.     OMFATTNING

Din personliga integritet är väldigt viktig för oss inom SUBWAY®-koncernen (nedan kallade vi eller oss), i vilken ingår följande bolag:   

(1) Franchise World Headquarters, LLC (”FWH”) som utför kärnverksamhetsrelaterade tjänster åt franchiseenheter inom SUBWAY® och andra partner för att främja märket SUBWAY®.

(2) Subway IP, Inc. (”SIP”) som har ett ägandesystem för att upprätta och driva restauranger som säljer smörgåsar, pizza och sallader under vårt varumärke SUBWAY® (nedan kallat Systemet) för att utveckla SUBWAY®-restauranger över världen.

(3) FWH Technologies, LLC (”FWHT”) som äger och ger licens för mjukvaran SubwayPOS™, som har godkänts för användning i SUBWAY®-restauranger över världen.

(4) SUBWAY®-franchisegivare:  Doctor’s Associates Inc. (”DAI”), Subway International B.V. (”SIBV”), Subway Systems Australia Pty Ltd (”SSA”), Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (”SFSC”), Subway Partners Colombia C.V. (”SPCCV”), Subway Systems do Brasil Ltda. (”SSB”), Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. (”SSFSA”), Subway Systems India Private Limited (”SSIPL”) och Subway Restaurant Management (Shanghai) Co. Ltd. (”SRMS”).

(5) SUBWAY®s dotterbolag för marknadsföring: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd. (”SFAFT”), Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V. (”SFAFT B.V.”), Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. (”SFAFA”), Subway Franchisee Canadian Advertising Trust (”SFCAT”), Subway Systems do Brasil Ltda. (”SSB”), Subway Partners Colombia C.V. (”SPCCV”), Subway International B.V, (”SIBV”) (Taiwan-kontoret) och Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. (”SSFSA”). Dessa administrerar rikstäckande och lokala marknadsföringsbudgetar och aktiviteter åt SUBWAY®-restauranger och SUBWAY®-franchisetagare över världen.

Samtliga ovanstående bolag kallas nedan gemensamt för SUBWAY®-koncernen.  Dessa bolag inom SUBWAY®-koncernen kommer att dela besökarnas personuppgifter med varandra, för att kunna utföra sin verksamhet.

I denna sekretessförklaring beskrivs hur SUBWAY®-koncernen samlar in, skyddar, använder och utlämnar de personuppgifter som har samlats in om dig skriftligen, muntligen, elektroniskt eller när du använder antingen vår webbplats med adressen http://www.subway.com/sv-SE (inbegripet samtliga framtida webbplatser som drivs av eller på uppdrag av SFAFT B.V., nedan kallad webbplatsen) eller Subways mobilapp (nedan kallad SUBWAY®-appen).  (Webbplatsen och SUBWAY®-appen kallas gemensamt nedan för webbplatserna.)   SUBWAY®-koncernens sekretessarbete uppfyller alla tillämpliga dataskyddslagar och personuppgiftslagar i relevanta länder, delstater och kommuner eller motsvarande.

Även om webbplatserna kan ses eller laddas ner över hela världen, är de bara avsedda för användare i Sverige.  SUBWAY®-koncernen underhåller webbplatser och mobilappar som är avsedda för användare i andra länder i världen, och de webbplatserna och apparna följer andra sekretessförklaringsdokument.  Vill du se det sekretessförklaringsdokument som gäller i något särskilt land, kan du besöka följande sida: http://www.subway.com/subwayroot/exploreourworld.aspx.  Klicka på ”CHANGE” överst på sidan, så kommer du till vår sida EXPLORE OUR WORLD. För att välja land klickar du på landets namn, sedan går du längst ner på landets förstasida och klickar där på länken till det som motsvarar sekretessförklaring på aktuellt språk.

SUBWAY®-restaurangerna ägs av olika, oberoende ägare och drivs av franchisetagare.  Denna sekretessförklaring är inte bindande för hur varken utvecklingsbevakare (”UB”) för SUBWAY® eller ovannämnda franchisetagare arbetar med personuppgifter, inte heller hur de hanterar e-postkampanjer eller andra marknadsföringskampanjer.  Inte heller gäller sekretessförklaringen information som har samlats in av SUBWAY®-koncernen genom andra kanaler än webbplatserna.

1.1. Skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna

På uppdrag av andra USA-baserade bolag i Subway®-koncernen har FWH bekräftat att koncernen ska efterleva Skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna (nedan kallad skölden) enligt reglerna som fastställts av USA:s handelsministerium, Department of Commerce (”DoC”) och federala konkurrensmyndighet, Federal Trade Commission (”FTC”), för att samla in, använda och lagra personuppgifter från Europeiska unionens (”EU”) medlemsstater och länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inbegripet principerna i skölden för skydd av privatlivet. I händelse av konflikt mellan ordalydelsen i denna sekretessförklaring och principerna i skölden för skydd av privatlivet, gäller principerna i skölden för skydd av privatlivet.  Vill du läsa mer om skölden och se FWH:s bekräftelsesida, kan du gå till adressen http://www.privacyshield.gov.

1.2. ”Safe Harbor”-systemet mellan Schweiz och Förenta staterna

FWH bekräftar vidare att koncernen ska uppfylla kraven i Safe Harbor-systemet mellan Schweiz och Förenta staterna (nedan kallat schweiziska Safe Harbor) enligt reglerna som fastställts av DoC för insamling, användning och lagring av personuppgifter från Schweiz. FWH har bekräftat att koncernen uppfyller de sju (7) schweiziska Safe Harbor-principerna om personuppgiftsskydd enligt följande: Påpekande, Valmöjlighet, Ansvar för vidareöverföring, Säkerhet, Dataintegritet och ändamålsbegränsning, Tillgång samt Rättsmedel, genomförande och ansvar. I händelse av konflikt mellan ordalydelsen i denna sekretessförklaring och schweiziska Safe Harbor-principerna om personuppgiftsskydd, gäller de schweiziska Safe Harbor-principerna. Vill du läsa mer om schweiziska Safe Harbor, kan du gå till adressen http://www.export.gov/safeharbor. Vill du se FWH:s bekräftelsesida, kan du gå till adressen https://safeharbor.export.gov/list.aspx.                                 

2. DEFINITIONER


I denna sekretessförklaring gäller följande definitioner:  

 • Registrerad person är en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 • Personuppgifter är all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, inbegripet men inte begränsat till (a) förnamn eller initial och efternamn, (b) hem- eller annan fysisk adress, (c) telefonnummer, (d) e-postadress eller webb-identifierare som är kopplad till denna person, (e) personnummer eller liknande identifierare, (f) information om anställning, ekonomi eller hälsa, eller (g) övrig information om en person som kombineras med något av ovanstående.  Begreppet personuppgifter inbegriper inte anonymiserad information eller information som rapporteras sammanställd (förutsatt att denna sammanställda information inte kan kopplas samman med en fysisk person).
 • Principerna i skölden för skydd av privatlivet innebär gemensamt de sju (7) principerna för integritetsskydd enligt skölden för skydd av privatlivet: (1) påpekande, (2) valmöjlighet, (3) ansvar för vidareöverföring, (4) säkerhet, (5) dataintegritet och ändamålsbegränsning, (6) tillgång och (7) rättsmedel, genomförande och ansvar, samt de kompletterande principerna och den vägledning som ges i de frågor och svar som utfärdats av Förenta staternas handelsministerium och Europeiska kommissionen. 
 • Behandla eller behandling av personuppgifter: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning eller spridning och radering eller förstöring.
 • Känsliga uppgifter eller känsliga personuppgifter: personuppgifter som kan röra bland annat, men inte enbart, en persons etniska ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, fysisk eller mental hälsa, funktionsnedsättning, sexualliv, sexuell läggning, biometriska uppgifter som behandlas för att identifiera en specifik person, brottsliga (eller påstått brottsliga) aktiviteter, domstolsförhandlingar eller fällande dom.

3. PÅPEKANDE – VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VAR LAGRAR VI DEM?

Den sorts personuppgifter som vi kan tänkas samla in (direkt från dig eller från tredje part) och vårt sekretessarbete beror på vilket slags förhållande du har med SUBWAY®-koncernen och vad det står i gällande lag.  Vi strävar efter att bara samla in sådan information som är relevant för oss att behandla.  Här nedan framgår våra juridiska grunder och en beskrivning av några sätt som vi samlar in information på, samt hur vi använder den.

3.1. Möjliga anställda

Om du lämnar in en jobbansökan till något av företagen inom SUBWAY®-koncernen kan de personuppgifter vi samlar in inbegripa följande, med flera, uppgifter: namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, födelsedatum, medborgarskap, yrkes- och utbildningsbakgrund (sådan information som ofta förekommer på ett cv eller en ansökningsblankett), utdrag ur brottsregistret, bankkontoinformation för att kunna betala ut ersättning, bokslut eller personnummer.  SUBWAY®-koncernen kan behöva hämta personuppgifter om dig från tredje part för att komplettera, uppdatera eller bekräfta dina uppgifter, och/eller behandla din ansökan för att se om du passar som anställd inom SUBWAY®-koncernen.  Gällande lag kan innebära att du måste godkänna att tredje part meddelar SUBWAY®-koncernen dina personuppgifter innan vi kan få ut dem.  Om du inte lämnar ut de uppgifter vi behöver, kan det få negativa följder för din jobbansökan.  Genom att ansöka om ett arbete inom SUBWAY®-koncernen godkänner du att vi samlar in, använder och redovisar dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i detta dokument. 

All information, inbegripet personuppgifter som du lämnar under ansökningsförfarandet, blir en del av din anställningsmapp, om du blir anställd.  Anställdas personuppgifter regleras av andra bestämmelser och inte av denna sekretessförklaring.

Möjliga anställdas personuppgifter samlas in för att användas när du uttrycker ett intresse för att bli anställd inom SUBWAY®-koncernen eller våra partner, antingen du ansöker om en särskild tjänst eller som referensmaterial om det skulle finnas relevanta tjänster för dig i framtiden, om du inte ber oss skriftligen att radera uppgifterna efteråt.  

Observera att denna sekretessförklaring inte gäller ansökningar till tjänster på SUBWAY®-restauranger som har lämnats via SUBWAY®s webbplats, eftersom sådana ansökningar skickas direkt till våra oberoende franchisetagare som söker anställda i relevant, geografiskt område.

3.2. Konsumenter

SUBWAY®-koncernen samlar in konsumentuppgifter på olika sätt.

3.2.1.1. Uppgifter som du ger oss frivilligt

Du kan välja att kommunicera med oss på något av följande sätt:

 • konsumentinriktade program, inbegripet bland annat prenumerationstjänster, e-postinformation, nyhetsbrev, produktnyheter och erbjudanden
 • registrering av ett SUBWAY®-konto
 • orderbeställning från en SUBWAY®-restaurang genom någon av webbplatserna
 • tävlingar, reklam eller lottdragningar (nedan gemensamt kallade reklamtävlingar)
 • kundundersökningar samt
 • när du kontaktar oss via telefon, e-post eller brev med en fråga eller kommentar.

I tillägg ger de som har ett SUBWAY®-kundkort eller SUBWAY®-presentkort (nedan gemensamt kallade SUBWAY®-kort) oss viss information när de registrerar sina kort på webbplatserna.  Den som vill ha ett Subway®-kort MÅSTE ha fyllt tretton (13) år

Vi samlar alltid in sådana personuppgifter som du ger oss frivilligt, inbegripet ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobiltelefonnummer, användarnamn och lösenord (om du har registrerat ett SUBWAY®-konto), betalningsinformation och transaktionsdetaljer (om du beställer från en SUBWAY®-franchisetagare genom våra webbplatser).

SUBWAY®-koncernen kommer inte att samla in kunders personuppgifter förutom om denna kund kontaktar SUBWAY®-koncernen direkt. För att ta hand om en kunds ärende på lämpligt sätt kan denna kunds personuppgifter komma att delas med relevant bolag inom SUBWAY®-koncernen, bland annat följande: SUBWAY®s utvecklingsbevakare (Development Agent, DA) för ditt geografiska område, och/eller relevanta SUBWAY®-franchisetagare, samt tredjeparts tjänsteleverantörer. 

http://www.subway.com/sv-SE finns på en webbserver som levereras och sköts av FWH och ligger i USA. När du klickar på länkarna Kontakta oss, Be om en broschyr, Att äga ett franchiseföretag eller Skicka in en lokal, ber vi dig att fylla i och lämna in en blankett, vilket automatiskt tar dig till den officiella SUBWAY®-webbplatsen www.subway.com, kopplad till en databas som ligger i USA.  Vill du läsa sekretessförklaringen för webbplatsen www.subway.com kan du klicka här.

3.2.1.2. Information som samlas in automatiskt

Enligt det som står i avsnitt 3.4 samlar vi genom webbplatserna också in personuppgifter automatiskt, inbegripet IP-adress, enhetens ID och, om du använder SUBWAY®-appen, information om var du befinner dig och vilken mobil eller annan enhet du använder SUBWAY®-appen på.  En del av denna informationsinsamling kan ändras om du ändrar i din webbläsares eller uppkopplade enhets inställningar.

Om du startar ett konto på vår webbplats eller börjar använda SUBWAY®-appen, ingår du automatiskt i SUBWAY®s kundprogram.

Vi inom SUBWAY®-koncernen är också aktiva på sociala medier med olika aktiviteter.  Dessa aktiviteter kan vara följande:

3.2.1.3. Skicka-till-en-vän och Tipsa-en-vän.

Webbplatserna har tips-funktioner så att du kan informera vänner om en viss webbsida eller kampanj från SUBWAY®-koncernen.  SUBWAY®-koncernen kan komma att använda alla e-postadresser som används med dessa funktioner både för att skicka ett första e-brev och senare ytterligare e-post till mottagarna om denna kampanj, produkt eller tjänst som du har sagt att din vän kan vara intresserad av.  Vi skickar ingen e-post till mottagare som har bett att få slippa reklam via e-post från oss.

3.2.1.4. Övriga aktiviteter på sociala medier 

Det händer att SUBWAY®-koncernen startar nya konton på sociala medier eller driver andra aktiviteter på sociala medier.  I alla sådana fall kommer SUBWAY®-koncernen att uppfylla kraven i både denna sekretessförklaring och de sekretesspolicyer som gäller för de sociala mediaplattformer eller -nätverk som är aktuella. 

SUBWAY®-franchisetagare kan även sponsra egna sociala mediasidor eller hela webbplatser.  Dessa franchisetagare och deras aktiviteter lyder inte under denna sekretessförklaring.  

3.3. Franchisetagare, möjliga franchisetagare och utvecklingsbevakare (Development Agents)

Om du vill lämna in en elektronisk ansökan genom webbplatsen för att kunna bli SUBWAY®-franchisetagare, godkänner du att SUBWAY®-koncernen får avslöja dina personuppgifter för våra partner inom SUBWAY®-koncernen och till tredjeparts-tjänsteleverantörer som en del av SUBWAY®-koncernens arbete med att godkänna din franchisetagaransökan.  Bland de personuppgifter som samlas in från möjliga franchisetagare finns namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, födelsedatum, medborgarskap, utbildningsbakgrund, kontroller mot brottsregistret och andra bakgrundskontroller, bankkontoinformation för utbetalning av ersättning, bokslut, cv, om du varit inblandad i rättegångar samt ditt personnummer.

All information, inbegripet personuppgifter som du lämnar under ansökningsförfarandet, blir en del av din franchisetagarmapp, om du lämnar in en franchisetagaransökan som blir godkänd. 

Om du genom webbplatsen ansöker om att bli utvecklingsbevakare (DA) för SUBWAY®, lämnar du personuppgifter när du ansöker.  

3.3.1.1.  Icke-personliga affärskontaktuppgifter från franchisetagare

Vi kan komma att dela en franchisetagares icke-personliga affärskontaktuppgifter och annan företagsrelaterade uppgifter (information som gör att en viss enskild person på ett företag kan kontaktas, sådant som namn, tjänstetitel eller avdelning, företagets telefonnummer och faxnummer, (post)adress och e-postadress, geografisk information, öppettider och godkända menyer) med våra tjänsteleverantörer av sökmotorer och sociala nätverkarsidor för att kunna dra fördel av att hålla aktuell företagsinformation tillgänglig för våra konsumenter. 

Observera att vi inte kan styra över våra tjänsteleverantörer, men vi låter dem inte använda våra franchisetagares affärskontaktuppgifter i något annat syfte än det som står i vårt ömsesidiga avtal, och vi kräver att de skyddar våra franchisetagares affärskontaktuppgifter enligt alla gällande lagar och de allmänna integritetsprinciper som beskrivs i vår sekretessförklaring.

3.4. Alla internetanvändare: kakor, pixeltaggar, IP-adresser, sammanställd information

3.4.1.1. Kakor (cookies)

Som de flesta andra webbplatsägare, använder vi uppgiftsinsamlingsverktyg som ”kakor” (cookies eller internetkakor) på vissa webbsidor för att kunna analysera flödet på dessa sidor och mäta effektiviteten i våra kampanjer.  En internetkaka är en informationssträng av ren text som en webbplats överför till din webbläsares särskilda fil för kakor på din hårddisk, så att du känns igen nästa gång du besöker samma webbplats.  Normalt innehåller kakans text domännamnet där kakan hämtades, information om hur länge kakan gäller och ett numeriskt värde, oftast en slumpmässigt vald, unik siffra.  Det ger dig en bättre upplevelse på vår webbplats och hjälper oss samtidigt att förbättra både den och våra tjänster. 

Detta bör du veta om internetkakor: 

 • SUBWAY®-koncernen erbjuder vissa tjänster som bara fungerar om du använder dig av kakor.
 • SUBWAY®-koncernen använder kakor för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.
 • SUBWAY®-koncernen använder kakor för att kunna identifiera dig och hålla dig inloggad.
 • De flesta kakor är sessionsbundna, vilket betyder att de automatiskt tas bort från din hårddisk när du stänger din webbläsare.
 • På vissa sidor av webbplatsen kan det finnas tredjepartskakor som vi inom SUBWAY®-koncernen inte kontrollerar. (När du till exempel tittar på en sida som har skapats av någon annan kan det där finnas en kaka från den sidan.)
 • Kakor används även på mobila enheter där SUBWAY®-appen används.

Du kan alltid godkänna eller neka kakor genom inställningar i din webbläsare. Men om du nekar kakor kan du kanske inte använda alla webbplatsernas interaktiva funktioner.

Om du går in på webbsidor som använder Flash-funktioner kan de lämna en Flash-kaka.  Syftet med dem är att spara dina inställningar för Flash och förbättra din surfupplevelse.  Flash-kakor lagras på motsvarande sätt som andra kakor på din hårddisk, men på annan plats.  Därför kan du varken blockera eller på annat sätt hantera Flash-kakor från din webbläsare.

Vill du veta mer och kunna hantera eller ta bort Flash-kakor, kan du läsa på företaget Adobes webbplats här: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

3.4.1.2. Pixeltaggar

SUBWAY®-koncernen använder sig av pixeltaggar, även kallade webfyrar eller genomskinliga GIF-bilder, för att hantera SFAFT B.V.:s internetreklam och reklamtävlingar.  

De används i kombination med kakor och är ofta en genomsynlig bild på högst 1 gånger 1 pixel som placeras på en webbplats eller i ett e-brev för att bevaka hur användaren eller mottagaren beter sig på internet. När pixeltaggens html-kod pekar mot en webbplats kopplad till taggen kan den samtidigt skicka information som IP-adressen till den dator eller enhet som tog emot taggen, vilket klockslag och hur länge den visades, vilken sorts webbläsare som tog emot taggen och tidigare inställningar för internetkakor.

Normalt används pixeltaggar av tredje part för att bevaka aktiviteten på en webbplats. Du hittar pixeltaggar om du tittar på en webbsidas källkod och letar efter IMG-taggar som laddas från en annan server än resten av webbplatsen. Stänger du av webbläsarens tillgång till kakor hindrar du pixeltaggar från att spåra aktiviteter. En sidas pixeltagg rapporterar ändå om ett anonymt besök, men ingen unik information sparas om användaren. 

SUBWAY®-koncernen använder pixeltaggar för att spåra vilka reklamkampanjer och reklamtävlingar som får användare att gå in på SUBWAY®-koncernens webbplats.  Den information vi då får inbegriper varken ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress.

3.4.1.3. IP-adresser och loggfiler

En IP-adress (förkortning av internetprotokollsadress) visar hur din dator eller mobila enhet är uppkopplad mot internet.  SUBWAY®-koncernen kan komma att använda din IP-adress för att diagnosticera problem med SUBWAY®-koncernens server, administrera webbplatserna och hålla kontakten med dig medan du navigerar på webbplatserna.  Din dators IP-adress kan också användas för att ge dig information som baseras på hur du har navigerat på webbplatserna.  SUBWAY®-koncernen kopplar inte ihop IP-adresser med några personuppgifter.

På liknande sätt rapporteras information från loggfilen automatiskt av din mobila enhet varje gång du går in i SUBWAY®-appen.  När du har registrerat ett SUBWAY®-konto, kan SUBWAY®-appen automatiskt komma att lagra viss information när du använder den.  Loggfilerna kan inbegripa sådan information som din ansökan, IP-adress, webbläsare, antalet gånger du går in i SUBWAY®-appen och liknande.

3.4.1.4. Anonym och sammanställd information

Anonymiserad och sammanställd information används i flera olika syften, bland annat att mäta besökarnas intresse för och användning av olika delar av eller detaljer på webbplatserna.  Anonymiserad eller sammanställd information inbegriper inte personuppgifter, och SUBWAY®-koncernen kan komma att använda denna information på olika sätt, bland annat för intern analys, dataanalys och forskning.  Det kan också hända att vi delar med oss av anonymiserad eller sammanställd information till tredje part för våra egna eller deras syften, men inget i denna information gör att någon kan identifiera dig eller fastställa några personliga uppgifter om dig.

4. PÅPEKANDE – VAD GÖR VI MED DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

I första hand använder vi förstås personuppgifter som du ger oss, eller som vi samlar in, för att förse dig med de produkter, tjänster eller uppgifter du har bett om, eller för att förbättra din upplevelse på våra webbplatser eller deras funktionalitet.

Vi kan också behöva använda dina personuppgifter för att ge dig information om produkter eller tjänster från SUBWAY® som vi tror att du kan vara intresserad av.

På vissa delar av våra webbplatser händer det att vi låter tredje part, våra marknadsföringspartner, placera ut spårningsverktyg (som internetkakor och pixeltaggar) för att samla in anonyma, icke-personliga uppgifter om vad du gör på dessa webbplatser (till exempel din IP-adress, vilka sidor du går till och vad klockan är då).  Vi kan också komma att dela med oss av sådan information som vi har samlat in till tredje part, våra marknadsföringspartner.  Dessa marknadsföringspartner kan komma att använda denna information (och liknande information från andra webbplatser) för att i framtiden visa dig riktad reklam när du besöker andra webbplatser (som inte tillhör SUBWAY®) hos dem. Detta fenomen brukar kallas intressebaserad eller beteendebaserad marknadsföring.

Genom att titta efter en länk till AdChoices på våra webbplatsers sidor kan du se vilka av dessa sidor samlar information som kan komma att användas av våra marknadsföringspartner för intressebaserad marknadsföring.

5. VALMÖJLIGHET

Du har rätt att motsätta dig viss användning och viss utlämning av dina personuppgifter, och detta beskrivs i denna sekretessförklaring.  Innan SUBWAY®-koncernen lämnar ut känsliga uppgifter till tredje part eller behandlar känsliga uppgifter för något annat än det ursprungliga ändamålet eller ett ändamål som du i efterhand har godkänt, måste vi få ditt uttryckliga samtycke.  Om det enligt lag eller ett avtal i övrigt krävs samtycke för att behandla personuppgifter, kommer SUBWAY®-koncernen att följa sådan lag eller sådant avtal.

Det är frivilligt att vara med i SUBWAY®s kundprogram; du kan avsluta ditt medlemskap i SUBWAY®s kundprogram på något av de sätt som anges i avsnitt 10 i denna sekretessförklaring, och alla uppgifter som har samlats in genom programmet kommer att raderas (men uppgifter som kommer genom andra insamlingar, som inte ingår i vårt program, kan finnas kvar hos andra företag i SUBWAY®-koncernen).

OBS!  Om du deltar i någon av våra kampanjer, kommer de personuppgifter du lämnar till SUBWAY®-koncernen att behandlas enligt de sekretessregler som gäller den specifika kampanjen, i de fall dessa skiljer sig från vad som står i denna sekretessförklaring.

5.1. Så här uppfyller vi kraven från Digital Advertising Alliance och ”Spåra inte”

SUBWAY®-koncernen använder en plattform från Evidon för att uppfylla det Självreglerande program för internetbeteende-baserad marknadsföring som gäller i flera branscher och sköts av Digital Advertising Alliance (DAA) (http://aboutads.info). I den tjänsten ingår att SUBWAY®-koncernens internetmarknadsföring och webbplatser ibland har ikoner genom vilka konsumenterna lättare kan förstå hur deras uppgifter används och ger de konsumenter som vill kontrollera hur uppgifterna används valet att göra det.  Listan över våra marknadsföringspartner kan komma att uppdateras emellanåt. Vill du helt slippa internetbaserad marknadsföring från alla företag som ingår i DAA, kan du gå till http://www.aboutads.info/choices/ (på svenska: www.youronlinechoices.com/se/dina-val).  Men även om du använder den tjänsten, kan vi komma att samla in uppgifter som inte är personliga om hur du agerar på våra webbplatser och använda dem för ändamål som inte är intressebaserad marknadsföring, men som beskrivs i denna sekretessförklaring.

Spåra inte (Do Not Track, DNT) är en sekretessinställning som du som användare kan ställa in i vissa webbläsare.  Det är ett sätt för användare att meddela webbplatser och internettjänster att de inte vill att någon information om deras besök samlas in under längre tid från olika webbplatser eller internettjänster.  SUBWAY®-koncernen strävar efter att ge dig relevanta valmöjligheter om de uppgifter som samlas in på våra webbplatser för tredje part, och därför ger SUBWAY®-koncernen en länk till DAA här ovan.  Däremot bekräftar eller svarar vi inte på ”Spåra inte”-signaler från webbläsare.

5.2. Insamlande från mobiler

Vår SUBWAY®-app samlar automatiskt in uppgifter om var du befinner dig och viss annan information (som enhetens ID).  I den mån din enhet tillåter det, kan du vägra lämna ut sådan information.

5.3. MEDGIVANDE FÖR MOBIL OCH ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Ditt samtycke till att vi kommunicerar med dig via mobil och e-post står i SUBWAY®-webbplatsens och mobilappens Användarvillkor (på webbplatsens startsida ”Användningsvillkor”).   Vill du veta mer, så läs gärna dem.

5.4. Här sparar vi dina personuppgifter

Alla personuppgifter som skickas eller samlas in genom webbplatserna lagras i USA, antingen på våra servrar, våra bolags servrar inom SUBWAY®-koncernen eller på våra tjänsteleverantörers servrar.  Genom att använda webbplatserna går du med på att vi lagrar dina personuppgifter på dessa platser.

6. TILLGÅNG

När lagen så tillåter, kan du använda någon av de metoder som står i avsnitt 10 i denna sekretessförklaring för att få bekräftelse på huruvida SUBWAY®-koncernen behandlar personuppgifter om dig, och begära att få korrigera, ändra eller radera dessa personuppgifter, även när de har behandlats i strid mot principerna i skölden för skydd av privatlivet. Sådana begäranden kommer att behandlas enligt gällande lokal lag, där sådant är lagligt.  Även om FHW med god vilja försöker medge tillgång till denna information, kan det finnas fall där SUBWAY®-koncernen inte har möjlighet att medge det, till exempel i följande fall: om uppgifterna innefattar förtrolig juridisk kommunikation, skulle innebära en säkerhetsrisk, skulle bryta andras personuppgiftsskydd eller om uppgifterna innefattas av en kommersiell äganderätt. Om SUBWAY®-koncernen slår fast att tillträde i något särskilt fall inte ska medges, kommer vi att sträva efter att ge dig en förklaring till varför sådant beslut har fattats, och ge dig information om vart du kan vända dig för att få veta mer. 

Vid behov kommer SUBWAY®-koncernens sekretessansvariga (Privacy Officer) att kontakta någon som hjälper dig med ärendet.  För att skydda din personliga integritet kommer SUBWAY®-koncernen att vidta affärsmässigt rimliga åtgärder för att bekräfta din identitet innan du medges tillträde till eller möjlighet att ändra några av dina personuppgifter. 

7. DATAINTEGRITET – ÄNDAMÅLSBEGRÄNSNING AV INFORMATION

SUBWAY®-koncernen sparar de personuppgifter vi får in enligt denna sekretessförklaring så länge du använder våra webbplatser eller så länge som behövs för att fylla de syften som de insamlades för, erbjuda våra tjänster, lösa tvister, fastställa rättsligt försvar, utföra revisioner, eftersträva legitima affärssyften, tillämpa våra avtal och följa alla tillämpliga lagar. Ditt samtycke till dessa syften gäller även efter att ditt förhållande med SUBWAY®-koncernen har avslutats. 

8. VIDAREÖVERFÖRING

SUBWAY®-koncernen säljer inga personuppgifter till tredje part.  SUBWAY®-koncernen kan komma att föra över personuppgifter till våra tjänsteleverantörer, konsulter och dotterbolag för egna och våra dotterbolags interna affärssyften, eller för att leverera en produkt eller tjänst till dig som du har bett om.   Utöver det som står i denna sekretessförklaring, kommer inte SUBWAY®-koncernen att dela med sig av personuppgifter till tredje part om inte en kund eller möjlig anställd begär eller samtycker till sådant utlämnande, eller om utlämnande krävs eller tillåts av lagen. 

Betalningsinformation kommer bara att användas och överföras för att utföra din beställning och kan komma att lagras av vår tjänsteleverantör inför framtida beställningar.

SUBWAY®-koncernen kräver av våra tjänsteleverantörer att de skriftligen samtycker till att upprätthålla sekretess och skydd av personuppgifter som de får tillgång till genom SUBWAY®-koncernen, inbegripet att minst ha samma skyddsnivå som krävs i principerna i skölden för skydd av privatlivet, att inte använda dem för annat ändamål än det som SUBWAY®-koncernen ursprungligen fick dem för, och att meddela SUBWAY®-koncernen om de beslutar att inte längre kunna uppfylla detta krav.  I fråga om vidare överföringar till tredje part enligt principerna i skölden för skydd av privatlivet ska SUBWAY®-koncernen förbli ansvarig om dess förmedlare behandlar personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med principerna i skölden för skydd av privatlivet.

Dina personuppgifter anses vara en bolagstillgång och kan utlämnas eller överföras till tredje part i händelse av föreslaget eller faktiskt köp, omorganisation, försäljning, leasning, sammanslagning, bolagsaffär, överlåtelse, fusion eller annan sorts förvärv, avyttring eller finansiering av hela eller delar av vår verksamhet eller av någon av de rörelsetillgångar eller andelar (även i samband med konkurs eller liknande) från SUBWAY®-koncernens sida eller ett bolag i denna koncern, för att du ska kunna få samma produkter och tjänster från, eller kunna upprätthålla samma eller liknande förhållande med, denna tredje part.

Även om vi inom SUBWAY®-koncernen gör allt som står i vår makt för att skydda användarnas integritet, förbehåller sig SUBWAY®-koncernen rätten att lämna ut personuppgifter till tredje part under vissa, begränsade, omständigheter, bland annat följande: (i) för att följa en lag, förordning, husrannsakansbeslut, stämning, domstolsförfarande, domstolsbeslut eller förvaltningsbeslut, eller på grund av andra lagkrav (ii) som svar på offentliga myndigheters lagstadgade ansökningar, bland annat för brottsbekämpning eller av skäl som rör den nationella säkerheten (iii) för att tillämpa SUBWAY®-koncernens beslut eller avtal (iv) för att samla in medel som någon är skyldig SUBWAY®-koncernen (v) för att skydda webbplatsernas användare från bedrägerier eller missbruk (vi) i akuta lägen då SUBWAY®-koncernen anser att säkerheten är hotad (vii) då det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga krav (viii) om man i god tro anser att utlämnande på andra grunder är nödvändigt eller tillrådligt.  Ibland kan dessutom serverloggar behöva granskas för säkerhets skull – till exempel för att upptäcka obehörig aktivitet på webbplatsen.  I sådana fall kan uppgifter från serverloggen, bland annat IP-adresser, delas med brottsutredare så att de, i samband med brottsutredning, kan fastställa vilka användare som varit inne på webbplatsen. 

9. SÄKERHET

Även om vi aldrig helt kan garantera säkerheten, vidtar SUBWAY®-koncernen och våra dotterbolag och tjänsteleverantörer affärsmässigt rimliga åtgärder (inbegripet allt som krävs enligt gällande lag) för att skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörigt tillträde, användning, ändring, utlämnande eller annan obehörig användning. 

Vår tjänsteleverantör av betalningar hanterar alla betalningsuppgifter i samband med webbplatserna och måste uppfylla säkerhetsstandarden PCI.

10. RÄTTSMEDEL, GENOMFÖRANDE OCH ANSVAR

Om du, när du har läst igenom denna sekretessförklaring, vill lämna in en begäran eller har frågor eller kommentarer om din sekretess, får du gärna kontakta oss:

SUBWAY® Group Privacy Officer

C/o Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V.
Amsterdam Office
Prinsengracht 13
NL-1015 DK Amsterdam
Nederländerna
Telefon +31 (0)20-531-7300
Fax: +31 (0)84-22-99102
E-postadress: privacyofficer_se@subway.com    

Du kan annars istället ladda ner vår blankett Begäran om sekretessinformation från följande adress: http://subapps1.subway.com/go/legal/InfoRequestForm.pdf

Vi på SUBWAY®-koncernen kommer att läsa det du skickar in och försöka lösa alla ärenden så snart som möjligt. Vid behov kommer SUBWAY®-koncernens sekretessansvariga (Privacy Officer) att kontakta någon som hjälper dig med ärendet.

Om du är medborgare i EU eller Schweiz och anser att vi inte följer det som står i denna sekretessförklaring, eller inte uppfyller principerna i skölden för skydd av privatlivet eller schweiziska Safe Harbor, ber vi dig kontakta SUBWAY®-koncernen på någon av adresserna eller numren här ovanför.  Utöver interna förfaranden för att lösa eventuella klagomål, samarbetar SUBWAY®-koncernen med EU:s dataskyddsmyndigheter, och du kan lämna in klagomål som rör skölden för skydd av privatlivet till ditt lands dataskyddsmyndighet: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm, som då kommer att låta personal undersöka och lösa ärenden som uppkommit under skölden för skydd av privatlivet. SUBWAY®-koncernen kommer att följa alla rekommendationer från dataskyddsmyndigheter och vidta de åtgärder som krävs för att åtgärda det som bryter mot principerna i skölden för skydd av privatlivet.  Sådana här tvistelösningsmekanismer kostar inget för EU-medborgare.  Du kan även tänkas ha rätt att begära ett bindande skiljedomsförfarande enligt skölden för skydd av privatlivet.  FTC har behörighet för att övervaka att SUBWAY®-koncernens dotterbolag i USA uppfyller skölden för skydd av privatlivet. 

11. ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH MER INFORMATION 

11.1. Information om barn

Webbplatserna riktar sig inte till barn under tretton (13) år.  SUBWAY®-koncernen är införstådd med att barn under tretton (13) år kan försöka komma i kontakt med företag inom SUBWAY®-koncernen och därigenom frivilligt ge oss personuppgifter.  Om du själv är ett barn under tretton (13) år, SKA DU INTE lämna några personuppgifter på våra webbplatser.  Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn som du misstänker har lämnat oss personuppgifter, ber vi dig kontakta vår sekretessansvariga (Privacy Officer) genom den adress eller de nummer som står i avsnitt 10 i denna sekretessförklaring, så vidtar vi genast åtgärder för att radera dessa uppgifter enligt gällande lag.

11.2. Länkar till tredje parts webbplats 

Observera att webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser för att underlätta ditt besök och ge dig information.  SUBWAY®-koncernen kan inte kontrollera tredje parts webbplatser eller deras sekretessarbete, och det kan skilja sig från vad som står i denna sekretessförklaring.  SUBWAY®-koncernen varken rekommenderar eller lämnar uppgifter om tredje parts webbplatser.  De personuppgifter du vill ge till tredje part täcks inte av denna sekretessförklaring.  SUBWAY®-koncernen uppmuntrar att du läser tredje parts sekretessuppgifter om webbplatser innan du lämnar ifrån dig några personuppgifter.  Vissa tredje parter kan komma att lämna ut sina användares personuppgifter med SUBWAY®-koncernen. Sådana utlämningar styrs av deras sekretesspolicy, inte denna sekretessförklaring.

11.3. Ändringar i sekretessförklaringen

Vi på SUBWAY®-koncernen kan komma att ändra och uppdatera denna förklaring ibland.  När SUBWAY®-koncernen ändrar i denna sekretessförklaring, kommer vi även att ändra datumet för ”SENAST GRANSKAD” som står överst i denna sekretessförklaring.  Om denna sekretessförklaring ändras väsentligt, kommer du att få reda på det genom ett e-brev från SUBWAY®-koncernen, genom vår webbplats eller på annat sätt enligt gällande lag.  SUBWAY®-koncernen uppmuntrar dig att läsa igenom denna sekretessförklaring med jämna mellanrum för att hålla dig informerad om hur SUBWAY®-koncernen skyddar dina uppgifter och för att få reda på om SUBWAY®-koncernens sekretessförklaring ändras.  Om du fortsätter att använda våra webbplatser efter att vi har offentliggjort att denna sekretessförklaring har ändrats, innebär det att du ingår ett avtal om att vara bunden av sådana ändringar. 

Alla ändringar i denna sekretessförklaring börjar gälla direkt när de har offentliggjorts av SUBWAY®-koncernen.

11.4. Andra relevanta principer

Denna sekretessförklaring kan kompletteras av en eller flera lands- eller applikationsspecifika sekretesspolicyer eller allmänna villkor (sådana kallas nedan särskild förklaring).  I händelse av att denna sekretessförklaring och en sådan särskild förklaring skiljer sig åt, ska denna särskilda förklaring gälla, förutom i alla de fall då principerna i skölden för skydd av privatlivet har företräde framför motsägelsefulla bestämmelser, oavsett i vilken särskild förklaring den bestämmelsen står.

Infomaterial

Fyll i dina kontaktuppgifter för att få mer information. Din regionala Development Agent kommer inom kort att kontakta dig med ytterligare detaljer.